Ruột cây chống tăng

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho sàn dầm cột vách

- Ghi chú: +Một bộ sử dụng được phải có 1 vỏ và 1 ruột + 1 chốt

               + Đóng gói 50 cây/ kiện

- Có các loại:

 Mã ERP                        Tên mặt hàng theo ERP                       Kích thước ( ĐVT: mm)

01527010616008 Ruột cây chống tăng_ thường V1 Dài 1750-1850
01527010616001 Ruột cây chống tăng_mạ kẽm V1 Dài 1750-1850
01527010616009 Ruột cây chống tăng_ thường V2 Dài 2000-2100
01527010616002 Ruột cây chống tăng_mạ kẽm V2 Dài 2000-2100
01527010616010 Ruột cây chống tăng_ thường V3 Dài 2650-2750
01527010616003 Ruột cây chống tăng_mạ kẽm V3 Dài 2650-2750
01527010616011 Ruột cây chống tăng_ thường V4 Dài 2800-2900
01527010616004 Ruột cây chống tăng_mạ kẽm V4 Dài 2800-2900
01527010616012 Ruột cây chống tăng_ thường V5 Dài 2950-3000

Sản phẩm cùng loại