Ruột cây chống tăng

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho sàn dầm cột vách

- Ghi chú: +Một bộ sử dụng được phải có 1 vỏ và 1 ruột + 1 chốt

               + Đóng gói 50 cây/ kiện

- Có các loại:

 Mã ERP                        Tên mặt hàng theo ERP                       Kích thước ( ĐVT: mm)

01527010616008Ruột cây chống tăng_ thường V1Dài 1750-1850
01527010616001Ruột cây chống tăng_mạ kẽm V1Dài 1750-1850
01527010616009Ruột cây chống tăng_ thường V2Dài 2000-2100
01527010616002Ruột cây chống tăng_mạ kẽm V2Dài 2000-2100
01527010616010Ruột cây chống tăng_ thường V3Dài 2650-2750
01527010616003Ruột cây chống tăng_mạ kẽm V3Dài 2650-2750
01527010616011Ruột cây chống tăng_ thường V4Dài 2800-2900
01527010616004Ruột cây chống tăng_mạ kẽm V4Dài 2800-2900
01527010616012Ruột cây chống tăng_ thường V5Dài 2950-3000

Sản phẩm cùng loại