Container

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng làm văn phòng

- Ghi chú:

+Container kho 20 feet kèm 1 quạt hút

+Container VP 20 feet kèm 1 quạt hút + 1 máy lạnh

+ Cotnainer VP 40 feet kèm 2 quạt hút + 2 máy lạnh

- Có các loại:

 Mã ERP                       Tên mặt hàng theo ERP                                   Kích thước ( ĐVT: mm)

01529060201001 Container kho 20 feet rộng 2.4m 20 feet rộng 2400
01529060201003 Container VP 20 feet rộng 2.4m 20 feet rộng 2400
01529060201002 Container kho 40 feet rộng 2.4m 40 feet rộng 2400
01529060201006 Container VP 40 feet rộng 2.4m 40 feet rộng 2400
01529060201005 Container VP 30 feet rộng 3.0m 30 feet rộng 3000
01529060201007 Container VP 40 feet rộng 3.0m 40 feet rộng 3000
01529060201010 Container VP 10 feet rộng 2.4m 10 feet rộng 2400
01529060201008 Container WC 10 feet rộng 2.4m 10 feet rộng 2400