BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
STTPHÒNG BANCHỨC DANHLần
 cập nhật
Ngày
cập nhật
1HC-NSMTCV_TBP NS-HC113/09/2014
MTCV-to truong AN-ATLĐ113/09/2014
MTCV-NV AN-ATLĐ113/09/2014
MT CV -NV Hanh chanh-dao tao113/09/2014
MTCV_nhan vien nhan su113/09/2014
MTCV nhan vien IT113/09/2014
MT CV -to truong lai xe113/09/2014
MT CV -lái xe van phong113/09/2014
MT CV -Nhan vien Tap vu113/09/2014
2ĐBCLMTCv Truong phong113/09/2014
MT CV  PP. ĐBCL(H.chinh)113/09/2014
MT CV pho phong ĐBCL113/09/2014
MT CV -ISO113/09/2014
MTCV chuyen vien113/09/2014
MTCV giam sat113/09/2014
MTCV thu ky113/09/2014
3KẾ TOÁNMTCV_ke toan truong113/09/2014
MTCV_KT thanh toan 1113/09/2014
MTCV_KT thanh toan 2113/09/2014
MTCV_KT theo doi TS113/09/2014
MTCV_KT tong hop113/09/2014
MTCV_LDTL113/09/2014
MTCV_Thu Quy113/09/2014
MTCV_TSCD113/09/2014
4KHO VẬNMTCV_TBP  Truong Kho113/09/2014
mo ta cv sang113/09/2014
MTCV ke toan kho113/09/2014
MTCV_giao nhan113/09/2014
MTCV_phukho113/09/2014
MTCV_tai xe co gioi113/09/2014
mo ta chuc danh thu kho 9-9-14113/09/2014
5XLTTMTCV_TBP_ Quí  02.07113/09/2014
Mo ta CV -NVXL kiem thu ky113/09/2014
Mo ta CV - NV XLTT113/09/2014