Euroform

Sản phẩm mới

- Công năng: Làm coffa dầm vách cột..

- Có các loại

       Mã ERP                   Tên mặt hàng theo ERP       Kích thước (ĐVT: mm)

01527030200008 Euroform 200x1200 Rộng 200 Dài 1200
01527030200011 Euroform 200x2400 Rộng 200 Dài 2400 
01527030200014 Euroform 250x1200 Rộng 250 Dài 1200 
01527030200016 Euroform 250x2400 Rộng 250 Dài 2400 
01527030100093 Euroform 300x1200 Rộng 300 Dài 1200 
01527030200021 Euroform 300x2400 Rộng 300 Dài 2400 
01527030200023 Euroform 350x1200 Rộng 350 Dài 1200 
01527030200025 Euroform 350x2400 Rộng 350 Dài 2400 
01527030200027 Euroform 400x1200 Rộng 400 Dài 1200 
01527030200029 Euroform 400x2400 Rộng 400 Dài 2400 
01527030200033 Euroform 450x1200 Rộng 450 Dài 1200 
01527030200036 Euroform 450x2400 Rộng 450 Dài 2400 
01527030200038 Euroform 500x1200 Rộng 500 Dài 1200 
01527030100294 Euroform 500x2400 Rộng 500 Dài 2400 
01527030200041 Euroform 550x1200 Rộng 550 Dài 1200 
01527030100322 Euroform 550x2400 Rộng 550 Dài 2400 
01527030200002 Euroform 600x1200 Rộng 600 Dài 1200 
01527030100441 Euroform 600x2400 Rộng 600 Dài 2400 

Sản phẩm cùng loại