Xe xúc lật

Sản phẩm mới

Có các loại: 

 Mã ERPTên mặt hàng theo ERP
01520010100010Xe xúc BobCat 0.4m3
01520010100011Xe xúc BobCat 0.7m3 (T190 )

Sản phẩm cùng loại