Xe xúc lật

Sản phẩm mới

Có các loại: 

 Mã ERP Tên mặt hàng theo ERP
01520010100010 Xe xúc BobCat 0.4m3
01520010100011 Xe xúc BobCat 0.7m3 (T190 )

Sản phẩm cùng loại