Máy trộn bê tông (trộn hồ)

Sản phẩm mới

Có các loại:

 Mã ERP Tên mặt hàng theo ERP
01520050401001 Máy trộn bê tông (trộn hồ) 180l
01520050401002 Máy trộn bê tông (trộn hồ) 250l
01520050401003 Máy trộn bê tông (trộn hồ) 350l
01520050401004 Máy trộn bê tông (trộn hồ) 380l

Sản phẩm cùng loại