Máy trộn bê tông (trộn hồ)

Sản phẩm mới

Có các loại:

 Mã ERPTên mặt hàng theo ERP
01520050401001Máy trộn bê tông (trộn hồ) 180l
01520050401002Máy trộn bê tông (trộn hồ) 250l
01520050401003Máy trộn bê tông (trộn hồ) 350l
01520050401004Máy trộn bê tông (trộn hồ) 380l

Sản phẩm cùng loại