Máy bơm nước điện

Sản phẩm mới

Có các loại: 

       Mã ERP Tên mặt hàng theo ERP
01529050200036 Máy bơm nước điện 0.2HP
01529050200037 Máy bơm nước điện 0.3HP
01529050200038 Máy bơm nước điện 0.4HP
01529050200007 Máy bơm nước điện 0.5HP
01529050200008 Máy bơm nước điện 1.0HP
01529050200009 Máy bơm nước điện 1.5HP
01529050200012 Máy bơm nước điện 2.0HP
01529050200035 Máy bơm nước điện 2.2HP
01529050200014 Máy bơm nước điện 3.0HP
01529050200015 Máy bơm nước điện 3.5HP
01529050200016 Máy bơm nước điện 4.0HP
01529050200018 Máy bơm nước điện 5.0HP
01529050200019 Máy bơm nước điện 5.5HP
01529050200020 Máy bơm nước điện 7.5HP
01529050200010 Máy bơm nước điện 10HP
01529050200011 Máy bơm nước điện 15HP
01529050200039 Máy bơm nước điện 20HP

Sản phẩm cùng loại