Máy uốn sắt

Sản phẩm mới

Có các loại:

Mã ERPTên mặt hàng theo ERP
01520040300003Máy uốn sắt Ø20 mm (bẻ đai Ø16 mm)
01520040300004Máy uốn sắt Ø25 mm
01520040300012Máy uốn sắt Ø25 mm (loại xách tay)
01520040300005Máy uốn sắt Ø28 mm
01520040300006Máy uốn sắt Ø32 mm
01520040300007Máy uốn sắt Ø42 mm
01520040300008Máy uốn sắt Ø52 mm

Sản phẩm cùng loại