Sắt hộp 50x50

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác coffa hàng rào công trình tạm…

- Ghi chú:  Đóng gói 50 cây/ kiện.

- Có các loại: 

Mã ERP                      Tên mặt hàng theo ERP                   Kích thước (ĐVT: mm)

01527220900024 Sắt hộp 50x50x(0.5-0.9m) kẽm Dài  từ 500 đến 900
01527220900019
Sắt hộp 50x50x(0.5-0.9m) Dài từ 500 đến 900
01527220900003 Sắt hộp 50x50x1m mạ kẽm Dài 1000
01527220900004 Sắt hộp 50x50x1m thường Dài 1000
01527220900005 Sắt hộp 50x50x2m mạ kẽm Dài 2000
01527220900006 Sắt hộp 50x50x2m thường Dài 2000
01527220900007 Sắt hộp 50x50x3m mạ kẽm Dài 3000
01527220900008 Sắt hộp 50x50x3m thường Dài 3000
01527220900009 Sắt hộp 50x50x4m mạ kẽm Dài 4000
01527220900010 Sắt hộp 50x50x4m thường Dài 4000
01527220900011 Sắt hộp 50x50x5m mạ kẽm Dài 5000
01527220900012 Sắt hộp 50x50x5m thường Dài 5000
01527220900013 Sắt hộp 50x50x6m mạ kẽm Dài 6000
01527220900014 Sắt hộp 50x50x6m thường Dài 6000
01527220900015 Sắt hộp 50x50x7m mạ kẽm Dài 7000
01527220900016 Sắt hộp 50x50x7m thường Dài 7000
01527220900017 Sắt hộp 50x50x1.5m mạ kẽm Dài 1500
01527220900018 Sắt hộp 50x50x1.5m thường Dài 1500
01527220900020 Sắt hộp 50x50x2.5m mạ kẽm Dài 2500
01527220900022 Sắt hộp 50x50x2.5m thường Dài 2500
01527220900021 Sắt hộp 50x50x3.5m mạ kẽm Dài 3500
01527220900023 Sắt hộp 50x50x3.5m thường Dài 3500
01527220900025 Sắt hộp 50x50x4.5m thường Dài 4500