Sắt hộp 60x120

Sản phẩm mới

- Công năng:Dùng cho công tác coffa hàng rào công trình tạm…

- Ghi chú: + Đóng gói 50 cây/ kiện nếu <4m

               + Đóng gói 25 cây/ kiện nếu >4m

- Có các loại:

Mã ERP                     Tên mặt hàng theo ERP                            Kích thước (ĐVT: mm)

01527221100023Sắt hộp 60x120x(0.5-0.9m) mạ kẽmDài từ 500 đến 900
01527221100019Sắt hộp 60x120x(0.5-0.9m) thườngDài từ 500 đến 900
01527221100003Sắt hộp 60x120x1m mạ kẽmDài 1000
01527221100004Sắt hộp 60x120x1m thườngDài 1000
01527221100018Sắt hộp 60x120x1.5m mạ kẽmDài 1500
01527221100017Sắt hộp 60x120x1.5m thườngDài 1500
01527221100006Sắt hộp 60x120x2m thườngDài 2000
01527221100005Sắt hộp 60x120x2m mạ kẽmDài 2000
01527221100020Sắt hộp 60x120x2.5m mạ kẽmDài 2500
01527221100024Sắt hộp 60x120x2.5m thườngDài 2500
01527221100008Sắt hộp 60x120x3m thườngDài 3000
01527221100007Sắt hộp 60x120x3m mạ kẽmDài 3000
01527221100025Sắt hộp 60x120x3.5m thườngDài 3500
01527221100009Sắt hộp 60x120x4m mạ kẽmDài 4000
01527221100010Sắt hộp 60x120x4m thườngDài 4000
01527221100021Sắt hộp 60x120x4.5m mạ kẽmDài 4500
01527221100011Sắt hộp 60x120x5m mạ kẽmDài 5000
01527221100012Sắt hộp 60x120x5m thườngDài 5000
01527221100014Sắt hộp 60x120x6m thườngDài 6000
01527221100013Sắt hộp 60x120x6m mạ kẽmDài 6000