Sắt hộp 60x120

Sản phẩm mới

- Công năng:Dùng cho công tác coffa hàng rào công trình tạm…

- Ghi chú: + Đóng gói 50 cây/ kiện nếu <4m

               + Đóng gói 25 cây/ kiện nếu >4m

- Có các loại:

Mã ERP                     Tên mặt hàng theo ERP                            Kích thước (ĐVT: mm)

01527221100023 Sắt hộp 60x120x(0.5-0.9m) mạ kẽm Dài từ 500 đến 900
01527221100019 Sắt hộp 60x120x(0.5-0.9m) thường Dài từ 500 đến 900
01527221100003 Sắt hộp 60x120x1m mạ kẽm Dài 1000
01527221100004 Sắt hộp 60x120x1m thường Dài 1000
01527221100018 Sắt hộp 60x120x1.5m mạ kẽm Dài 1500
01527221100017 Sắt hộp 60x120x1.5m thường Dài 1500
01527221100006 Sắt hộp 60x120x2m thường Dài 2000
01527221100005 Sắt hộp 60x120x2m mạ kẽm Dài 2000
01527221100020 Sắt hộp 60x120x2.5m mạ kẽm Dài 2500
01527221100024 Sắt hộp 60x120x2.5m thường Dài 2500
01527221100008 Sắt hộp 60x120x3m thường Dài 3000
01527221100007 Sắt hộp 60x120x3m mạ kẽm Dài 3000
01527221100025 Sắt hộp 60x120x3.5m thường Dài 3500
01527221100009 Sắt hộp 60x120x4m mạ kẽm Dài 4000
01527221100010 Sắt hộp 60x120x4m thường Dài 4000
01527221100021 Sắt hộp 60x120x4.5m mạ kẽm Dài 4500
01527221100011 Sắt hộp 60x120x5m mạ kẽm Dài 5000
01527221100012 Sắt hộp 60x120x5m thường Dài 5000
01527221100014 Sắt hộp 60x120x6m thường Dài 6000
01527221100013 Sắt hộp 60x120x6m mạ kẽm Dài 6000