Khung lưới hứng an toàn

Sản phẩm mới

- Công năng: Chống vật rơi bên ngoài công trình.

- Có các loại:

Mã ERP                               Tên mặt hàng theo ERP                                 Kích thước (ĐVT: mm)

01529060100050Khung lưới hứng an toàn 4mDài 4000
01529060100051Khung lưới hứng an toàn 5mDài 5000
01529060100052Khung lưới hứng an toàn 6mDài 6000

Sản phẩm cùng loại