Khung lưới hứng an toàn

Sản phẩm mới

- Công năng: Chống vật rơi bên ngoài công trình.

- Có các loại:

Mã ERP                               Tên mặt hàng theo ERP                                 Kích thước (ĐVT: mm)

01529060100050 Khung lưới hứng an toàn 4m Dài 4000
01529060100051 Khung lưới hứng an toàn 5m Dài 5000
01529060100052 Khung lưới hứng an toàn 6m Dài 6000

Sản phẩm cùng loại