Nhà vệ sinh di động

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công trình mới nhận mặt bằng và công trình không có mặt bằng.

- Có các loại:

Mã ERP                               Tên mặt hàng theo ERP

01529060200001Nhà vệ sinh di động
01529060200020Nhà vệ sinh di động (đôi)

Sản phẩm cùng loại