Container

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng làm văn phòng

- Ghi chú:

+Container kho 20 feet kèm 1 quạt hút

+Container VP 20 feet kèm 1 quạt hút + 1 máy lạnh

+ Cotnainer VP 40 feet kèm 2 quạt hút + 2 máy lạnh

- Có các loại:

 Mã ERP                       Tên mặt hàng theo ERP                                   Kích thước ( ĐVT: mm)

01529060201001Container kho 20 feet rộng 2.4m20 feet rộng 2400
01529060201003Container VP 20 feet rộng 2.4m20 feet rộng 2400
01529060201002Container kho 40 feet rộng 2.4m40 feet rộng 2400
01529060201006Container VP 40 feet rộng 2.4m40 feet rộng 2400
01529060201005Container VP 30 feet rộng 3.0m30 feet rộng 3000
01529060201007Container VP 40 feet rộng 3.0m40 feet rộng 3000
01529060201010Container VP 10 feet rộng 2.4m10 feet rộng 2400
01529060201008Container WC 10 feet rộng 2.4m10 feet rộng 2400

Sản phẩm cùng loại