Chốt horybeam

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng để liên kết giữa ruột và vỏ lại với nhau

- Ghi chú: 2 cái chốt đi chung với 2 ruột + 1 vỏ

Mã ERP                                    Tên mặt hàng theo ERP

01527010800064Chốt horybeam

Sản phẩm cùng loại