Ruột horybeam

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng làm coffa sàn.

- Ghi chú: Đi theo 1 vỏ kèm 2 ruột.

 Mã ERP                                     Tên mặt hàng theo ERP

01527010609011Ruột horybeam

Sản phẩm cùng loại