Kích ngược

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác coffa gắng trên đầu giàn giáo hoặc chống tăng.

- Có các loại:

Mã ERP                                      Tên mặt hàng theo ERP                   Kích thước (ĐVT: mm)

01527210508001Kích ngược 2.0 tấcDài 2000
01527210508006Kích ngược 2.5 tấcDài 2500
01527210508002Kích ngược 3.0 tấcDài 3000
01527210508003Kích ngược 4.0 tấcDài 4000
01527210508004Kích ngược 5.0 tấcDài 5000
01527210508005Kích ngược 6.0 tấcDài 6000

Sản phẩm cùng loại