Cùm xoay Ø49

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng để liên kết tuýp lại với nhau hoặc giữa tuýp và giàn giáo.

 Mã ERP                                               Tên mặt hàng theo ERP                  Kích thước (ĐVT: mm)

01527210506001Cùm xoay 49/49Ø49

Sản phẩm cùng loại