Sắt ống tuýp Ø49

Sản phẩm mới

- Công năng: Phục vụ cho công tác bao che an toàn gông các giàn giáo lại kèm với lan can an toàn làm coffa vách hoặc thành dầm.

- Ghi chú: Đóng gói: 50 cây/ kiện.

- Có các loại: 

 Mã ERP                         Tên mặt hàng theo ERP                                         Kích thước (ĐVT: mm)

01527211102021Sắt ống tuýp Ø49x(0.5-0.9)m thườngDài từ 500 đến 900
01527211102020Sắt ống tuýp Ø49x(0.5-0.9)m mạ kẽmDài từ 500 đến 900
01527211102003Sắt ống tuýp Ø49x1m thườngDài 1000
01527211102002Sắt ống tuýp Ø49x1m mạ kẽmDài 1000
01527211102019Sắt ống tuýp Ø49x1.5m thườngDài 1500
01527211102018Sắt ống tuýp Ø49x1.5m mạ kẽmDài 1500
01527211102005Sắt ống tuýp Ø49x2m thườngDài 2000
01527211102004Sắt ống tuýp Ø49x2m mạ kẽmDài 2000
01527211102007Sắt ống tuýp Ø49x3m thườngDài 3000
01527211102006Sắt ống tuýp Ø49x3m mạ kẽmDài 3000
01527211102009Sắt ống tuýp Ø49x4m thườngDài 4000
01527211102008Sắt ống tuýp Ø49x4m mạ kẽmDài 4000
01527211102010Sắt ống tuýp Ø49x5m mạ kẽmDài 5000
01527211102011Sắt ống tuýp Ø49x5m  thườngDài 5000
01527211102012Sắt ống tuýp Ø49x6m mạ kẽmDài 6000
01527211102013Sắt ống tuýp Ø49x6m thườngDài 6000
01527211102014Sắt ống tuýp Ø49x7m mạ kẽmDài 7000
01527211102015Sắt ống tuýp Ø49x7m thườngDài 7000

Sản phẩm cùng loại