Cáp cẩu tháp

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác cẩu hàng (kèm cẩu tháp)

- Có các loại:

 Mã ERP                         Tên mặt hàng theo ERP                      Kích thước (ĐVT: mm)

01526230000016Cáp cẩu tháp phi 16 x 2mØ 16 x 2000
01526230000017Cáp cẩu tháp phi 16 x 4mØ16 x 4000
01526230000018Cáp cẩu tháp phi 16 x 6mØ16 x 6000
01526230000019Cáp cẩu tháp phi 16 x 8mØ16 x 8000
01526230000020Cáp cẩu tháp phi 18 x 2mØ18 x 2000
01526230000021Cáp cẩu tháp phi 18 x 4mØ18 x 4000
01526230000022Cáp cẩu tháp phi 18 x 6mØ18 x 6000
01526230000023Cáp cẩu tháp phi 18 x 8mØ18 x 8000
01526230000033Cáp cẩu tháp phi 18 x 3mØ18 x 3000
01526230000034Cáp cẩu tháp phi 18 x 10mØ18 x 10000

Sản phẩm cùng loại