Ty răng thưa Ø17

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng để làm coffa cột vách dầm lớn

- Có các loại: 

 Mã ERP                           Tên mặt hàng theo ERP                        Kích thước (ĐVT: mm)

01527010604048Ty răng thưa Ø17 cắt đôiØ17 cắt đôi
01527010604044Ty răng thưa Ø17 x 0.8mØ17 x 800
01527010604039Ty răng thưa Ø17 x 1.0mØ17 x 1000
01527010604043Ty răng thưa Ø17 x 1.2mØ17 x 1200
01527010604045Ty răng thưa Ø17 x 1.4mØ17 x 1400
01527010604049Ty răng thưa Ø17 x 1.5mØ17 x 1500
01527010604047Ty răng thưa Ø17 x 6mØ17 x 1600
01527010604046Ty răng thưa Ø17 x 1.8mØ17 x 1800
01527010604040Ty răng thưa Ø17 x 2.0mØ17 x 2000
01527010604042Ty răng thưa Ø17 x 2.4mØ17 x 2400
01527010604033Ty răng thưa Ø17 x 2.6mØ17 x 2600
01527010604034Ty răng thưa Ø17 x 3.0mØ17 x 3000
01527010604032Ty răng thưa Ø17 x 4.1mØ17 x 4100
01527010604031Ty răng thưa Ø17 x 4.6mØ17 x 4600
01527010604047Ty răng thưa Ø17 x 6mØ17 x 6000

Sản phẩm cùng loại