Cáp vải bẹ

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác cẩu hàng (kèm cẩu tháp).

- Có các loại:

  Mã ERP                  Tên mặt hàng theo ERP                                     Kích thước (ĐVT: mm)

01526190000001Cáp vải (cáp bẹ) 1x100 tải trọng 4-6 tấn1x100 tải trọng 4-6 tấn
01526190000002Cáp vải (cáp bẹ) 1x80 tải trọng 4-6 tấn1x80 tải trọng 4-6 tấn
01526190000003Cáp vải (cáp bẹ) 1.5x100 tải trọng 8-10 tấn1.5x100 tải trọng 8-10 tấn
01526190000004Cáp vải (cáp bẹ) 1.5x120 tải trọng 8-10 tấn1.5x120 tải trọng 8-10 tấn
01526190000005Cáp vải (cáp bẹ) 1x50 tải trọng 4-6 tấn1x50 tải trọng 4-6 tấn
01526190000006Cáp vải (cáp bẹ) 4.5x40 tải trọng 1-2 tấn4.5x40 tải trọng 1-2 tấn
01526190000007Cáp vải (cáp bẹ) 5x80 tải trọng 1-2 tấn5x80 tải trọng 1-2 tấn
01526190000008Cáp vải có tăng đơ 1.5x60 tải trọng 2-3 tấn1.5x60 tải trọng 2-3 tấn
01526190000009Cáp vải có tăng đơ 4x60 tải trọng 1-2 tấn4x60 tải trọng 1-2 tấn
01526190000010Cáp vải có tăng đơ 4x80 tải trọng 1-2 tấn4x80 tải trọng 1-2 tấn
01526190000011Cáp vải (cáp bẹ) 5x60 tải trọng 4-5 tấn5x60 tải trọng 4-5 tấn
01526190000012Cáp vải (cáp bẹ) 5x80 tải trọng 4-5 tấn5x80 tải trọng 4-5 tấn
01526190000013Cáp vải (cáp bẹ) 1x60 tải trọng 4-6 tấn1x60 tải trọng 4-6 tấn
01526190000014Cáp vải có tăng đơ 4x80 tải trọng 2-3 tấn4x80 tải trọng 2-3 tấn
01526190000015Cáp vải có tăng đơ 4x60 tải trọng 2-3 tấn4x60 tải trọng 2-3 tấn

Sản phẩm cùng loại