Tole chống lầy

Sản phẩm mới

- Công năng: 

+ Dùng cho những vị trí mặt bằng lún lầy xe vào không được
+ Dùng làm sàn thao tác cho các công trình làm hầm lót trên hệ giằng cho xe chạy.

- Có các loại:

Mã ERPTên mặt hàng theo ERPKích thước (ĐVT: mm)
01529060200005Tole chống lầy 1500 x 6000 x 3mm1500 x 6000 x 3
01529060200006Tole chống lầy 1500 x 6000 x 10mm1500 x 6000 x 10
01529060200007Tole chống lầy 1500 x 6000 x 16mm1500 x 6000 x 16
01529060200008Tole chống lầy 1500 x 6000 x 18mm1500 x 6000 x 18
01529060200009Tole chống lầy 2000 x 6000 x 20mm2000 x 6000 x 20
01529060200010Tole chống lầy 2520 x 4600 x 20mm2520 x 4600 x 20
01529060200011Tole chống lầy 2520 x 610 x 20mm2520 x 6100 x 20
01529060200016Tole chống lầy 1000 x 6000 x 16mm1000 x 6000 x 16
01529060200017Tole chống lầy 1500 x 6000 x 5mm1500 x 6000 x 5
01529060200018Tole chống lầy 1800 x 5100 x 10mm1800 x 5100 x 10
01529060200019Tole chống lầy 2100 x 2500 x 10mm2100 x 2500 x 10
01529060200024Tole chống lầy 2000 x 3000 x 20mm2000 x 3000 x 20
01529060200025Tole chống lầy 1500 x 2000 x 16mm1500 x 2000 x 16
01529060200026Tole chống lầy 1500 x 3000 x 16mm1500 x 3000 x 16
01529060200027Tole chống lầy 1500 x 4000 x 16mm1500 x 4000 x 16
01529060200028Tole chống lầy 1500 x 5000 x 16mm1500 x 5000 x 16
01529060200029Tole chống lầy 1500 x 2000 x 18mm1500 x 2000 x 18
01529060200030Tole chống lầy 1500 x 3000 x 18mm1500 x 3000 x 18
01529060200031Tole chống lầy 1500 x 4000 x 18mm1500 x 4000 x 18
01529060200032Tole chống lầy 1500 x 5000 x 18mm1500 x 5000 x 18
01529060200033Tole chống lầy 1000 x 2000 x 16mm1000 x 2000 x 16
01529060200034Tole chống lầy 1000 x 3000 x 16mm1000 x 3000 x 16
01529060200035Tole chống lầy 1000 x 4000 x 16mm1000 x 4000 x 16
01529060200036Tole chống lầy 1000 x 5000 x 16mm1000 x 5000 x 16
01529060200037Tole chống lầy 1000 x 2000 x 18mm1000 x 2000 x 18
01529060200038Tole chống lầy 1000 x 3000 x 18mm1000 x 3000 x 18
01529060200039Tole chống lầy 1000 x 4000 x 18mm1000 x 4000 x 18
01529060200040Tole chống lầy 1000 x 5000 x 18mm1000 x 5000 x 18
01529060200041Tole chống lầy 1000 x 6000 x 5mm1000 x 6000 x 5
01529060200043Tole chống lầy 2500 x 6000 x 20mm2500 x 6000 x 20
01529060200044Tole chống lầy 2000 x 2500 x 10mm2000 x 2500 x 10
01529060200045Tole chống lầy 2500 x 2500 x 10mm2500 x 2500 x 10
01529060200046Tole chống lầy 1000 x 3500 x 10mm1000x3500x10
01529060200049Tole chống lầy 1500 x 6000 x 20mm1500 x 6000 x 20
01529060200050Tole chống lầy 1500 x 6000 x 12mm1500 x 6000 x 12
01529060200051Tole chống lầy 1500 x 2500 x 20mm1500 x 2500 x 20
01529060200052Tole chống lầy 2000 x 4000 x 20mm2000 x 4000 x 20

Sản phẩm cùng loại