Xuồng chuyển vật tư

Sản phẩm mới

- Công năng:

+ Chứa cát để chuyển lên sàn thao tác phục vụ công tác hoàn thiện.
+ Chứa xà bần vật tư… dọn dẹp khu vực này qua khu vực khác

Có các loại: 

  Mã ERP                                   Tên mặt hàng theo ERP                       Kích thước 

01520050300004Xuồng chuyển vật tư 1m31m³
01520050300008Xuồng chuyển vật tư 2m32m²

Sản phẩm cùng loại