Phễu đổ bê tông Xem lớn hơn

Phễu đổ bê tông

Sản phẩm mới

- Công năng: Chứa bê tông để đổ: Cột vách dầm sàn những vị trí khó đổ bằng cẩu tháp

- Ghi chú: Phễu đổ bê tông tròn và phễu đổ bê tông vuông công năng giống nhau phễu tròn thì thể tích lớn hơn.

- Có các loại: 

 Mã ERP                    Tên mặt hàng theo ERP

01520050402006Phễu đổ bê tông tròn
01520050402007Phễu đổ bê tông vuông

Sản phẩm cùng loại