Euroform

Sản phẩm mới

- Công năng: Làm coffa dầm vách cột..

- Có các loại

       Mã ERP                   Tên mặt hàng theo ERP       Kích thước (ĐVT: mm)

01527030200008Euroform 200x1200Rộng 200 Dài 1200
01527030200011Euroform 200x2400Rộng 200 Dài 2400 
01527030200014Euroform 250x1200Rộng 250 Dài 1200 
01527030200016Euroform 250x2400Rộng 250 Dài 2400 
01527030100093Euroform 300x1200Rộng 300 Dài 1200 
01527030200021Euroform 300x2400Rộng 300 Dài 2400 
01527030200023Euroform 350x1200Rộng 350 Dài 1200 
01527030200025Euroform 350x2400Rộng 350 Dài 2400 
01527030200027Euroform 400x1200Rộng 400 Dài 1200 
01527030200029Euroform 400x2400Rộng 400 Dài 2400 
01527030200033Euroform 450x1200Rộng 450 Dài 1200 
01527030200036Euroform 450x2400Rộng 450 Dài 2400 
01527030200038Euroform 500x1200Rộng 500 Dài 1200 
01527030100294Euroform 500x2400Rộng 500 Dài 2400 
01527030200041Euroform 550x1200Rộng 550 Dài 1200 
01527030100322Euroform 550x2400Rộng 550 Dài 2400 
01527030200002Euroform 600x1200Rộng 600 Dài 1200 
01527030100441Euroform 600x2400Rộng 600 Dài 2400 

Sản phẩm cùng loại